آزمایش گروه های خونی

آگلوتین عناصری در پلاسمای خون انسان هستند که این خاصیت را دارند که اگر سلول خونی خارجی‌ وارد خون انسان شود، آنها را به همدیگر چسبانده، سپس آنها منعقد کرده و در نهایت از بین می برد. 

آزمایش گرو ههای خونی

 خون انسان به ۴ دسته تقسیم می شود: 

 گروه خونی A  :پلاسمای این گروه دارای آگلوتین مخصوص برای به هم چسباندن گویچه‌های گروه B است. 

گروه خونی : B پلاسمای این گروه دارای آگلوتین مخصوص برای به هم چاسباندن گویچه‌های گروه A است. 

گروه خونی : AB پلاسمای این گروه دارای آگلوتین مخصوص برای به هم چسباندن گویچه‌های گروه AB است .

گروه خونی : O است.پلاسمای این گروه دارای آگلوتین مخصوص برای به هم چسباندن گویچه‌های گروه  Oاست. 

هنگامی که به یک بیمار، تزریق خون صورت می گیرد، باید گروه خونی آن‌ با گروه خونی بیمار یکسان باشد و یا دست کم از گروه خونی باشد که عمل آگلوتاسیون بین خون دریافت کننده و همچنین اهدا کننده خون برقرار باشد. در این حالت خون اهدا شده با خون فرد دریافت کننده هماهنگ است. (به این آزمایش، کراسمچ می گویند)

هر گروه خونی می تواند از هم گروه خود خون دریافت کند. 
گروه خونی O می تواند به تمامی‌گروه‌های دیگر خون بدهد و دهنده همگانی باشد.
گروه خونی AB می تواند از همه گروه‌ها خون بگیرد و گیرنده عمومی است ولی‌به هیچ گروه دیگر جز خودش نمی‌تواند خون بدهد. 
گروه A و B فقط  به هم گروه خود وگروه AB می توانند خون بدهند. 

البته صرف نظر از این موضوع، عوامل دیگری از از جمله Rh نیز در تطبیق خون افراد با یکدیگر مهم است. 

 مشاهده شده که اگر خون انسان را با نوعی میمون به نام رزوس مخلوط کنند گاهی ممکن است آگلوتاسین انجام شود و گاهی انجام نمی‌شود. اگر انجام شود  Rh مثبت و اگر انجام نشود  Rhمنفی‌ است. 

عامل رزوس در خون بعضی‌ از افراد وجود دارد و برخی‌ وجود ندارد که بهRh  آن مثبت یا منفی‌ می گویند. 

این عمل از طریق ارث منتقل می شود. 

برای مثال، اگر خون پدریRh  مثبت ولی خون مادر Rh منفی‌ باشد، در این صورت ممکن است که فرزند آنها این عامل را از پدر یا مادر به ارث ببرد و اگر خونش Rh  مثبت باشد، خونش با خون مادر ناهماهنگ است که متاسفانه در صورت بروز چنین چیزی، معمولا منجر به عوارض شدیدی برای فرزند می شود. 

در حال حاضر جدیدترین آمارها نشان دهنده این است که در حدود  ۱۵ در صد مردم جهان، دارای  Rhمنفی‌ و بقیه  Rhمثبت هستند.


جهت معاینه و مشاوره شما میتوانید از طریق واتسپ و یا تلگرام با شماره 09122115442 تماس حاصل فرمایید

}
فرم ویزیت آنلاین کاشت مواگر اطلاعات یا دیدگاهی در مورد مطالب این صفحه دارید،لطفا با ما و کاربران دیگر به اشتراک بگذارید